Bell Schedules

 

Monday, Tuesday, Thursday & Friday

Grade Start AM Recess Lunch Lunch Recess PM Recess Dismissal
Kindergarten 08:15am 09:45am – 10:00am 11:20am – 11:45am 11:45am – 12:00pm 01:30pm – 01:45pm 02:40pm
1st Grade 08:15am 09:45am – 10:00am 11:40am – 12:05pm 12:05pm – 12:20pm 01:30pm – 01:40pm 02:43pm
2nd Grade 08:15am 09:45am – 10:00am 11:40am – 12:05pm 12:05pm – 12:20pm 01:30pm – 01:40pm 02:43pm
3rd Grade 08:15am 10:35am – 10:50am 12:10pm – 12:35pm 12:35pm – 12:50pm 02:42pm
4th Grade 08:15am 10:35am – 10:50am 12:10pm – 12:35pm 12:35pm – 12:50pm 02:50pm
5th Grade 08:15am 10:25am – 10:40am 12:40pm – 01:05pm 01:05pm – 01:20pm 02:50pm
6th Grade 08:15am 10:25am – 10:40am 12:40pm – 01:05pm 01:05pm – 01:20pm 02:50pm

 

Wednesday – Restructured Day 12:30pm Dismissal

Grade Start Lunch Lunch Recess Dismissal
Kindergarten 08:15am 09:35am – 10:05am 10:05am – 10:20am 12:30pm
1st Grade 08:15am 09:45am – 10:15am 10:15am – 10:30am 12:30pm
2nd Grade 08:15am 09:45am – 10:15am 10:15am – 10:30am 12:30pm
3rd Grade 08:15am 10:20am – 10:50am 10:50am – 11:05am 12:30pm
4th Grade 08:15am 10:20am – 10:50am 10:50am – 11:05am 12:30pm
5th Grade 08:15am 10:55am – 11:25am 11:25am – 11:40am 12:30pm
6th Grade 08:15am 10:55am – 11:25am 11:25am – 11:40am 12:30pm

 

Lunes, Martes, Jueves, y Viernes

Grado Entrada AM Recreo Almuerz Almuerzo Recreo PM Recreo Salida
Kindergarten 08:15am 09:45am – 10:00am 11:20am – 11:45am 11:45am – 12:00pm 01:30pm – 01:45pm 02:40pm
1st Grado 08:15am 09:45am – 10:00am 11:40am – 12:05pm 12:05pm – 12:20pm 01:30pm – 01:40pm 02:43pm
2nd Grado 08:15am 09:45am – 10:00am 11:40am – 12:05pm 12:05pm – 12:20pm 01:30pm – 01:40pm 02:43pm
3rd Grado 08:15am 10:35am – 10:50am 12:10pm – 12:35pm 12:35pm – 12:50pm 02:42pm
4th Grado 08:15am 10:35am – 10:50am 12:10pm – 12:35pm 12:35pm – 12:50pm 02:50pm
5th Grado 08:15am 10:25am – 10:40am 12:40pm – 01:05pm 01:05pm – 01:20pm 02:50pm
6th Grado 08:15am 10:25am – 10:40am 12:40pm – 01:05pm 01:05pm – 01:20pm 02:50pm

Miercoles – Dia Modificado, Salida a Las 12:30pm

Grado Entrada Almuerzo Almuerzo Recreo Salida
Kindergarten 08:15am 09:35am – 10:05am 10:05am – 10:20am 12:30pm
1st Grado 08:15am 09:45am – 10:15am 10:15am – 10:30am 12:30pm
2nd Grado 08:15am 09:45am – 10:15am 10:15am – 10:30am 12:30pm
3rd Grado 08:15am 10:20am – 10:50am 10:50am – 11:05am 12:30pm
4th Grado 08:15am 10:20am – 10:50am 10:50am – 11:05am 12:30pm
5th Grado 08:15am 10:55am – 11:25am 11:25am – 11:40am 12:30pm
6th Grado 08:15am 10:55am – 11:25am 11:25am – 11:40am 12:30pm